King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


1 | 2

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ภาควิชาคณิตศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

นายวิศรุต คงศักดินาสาร
นางสาวชนิดาภา สว่างไสว
นายสัณหณัฐ จันทร์วิบูล
และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พรรณราย ศิริเจริญ

ที่ได้รับรางวัลบทความทางวิชาการยอดเยี่ยม จากการนำเสนอบทความวิชาการภาคบรรยาย เรื่อง "โปรแกรมประยุกต์การตรวจจับสีวัตถุในภาพสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 (ECTI-CARD 2019) จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี