King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา
เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลและประเมินความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อพัฒนานักศึกษาและมีการเรียนรู้งานจากนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้องและนำผลการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงแผน/ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (KMUTT-Student QF) และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีกิจกรรมก่อนการสัมมนา (kick off) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและพบผู้นำนักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา และทีมงานจากสำนักกิจการนักศึกษาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา และการขออนุมัติโครงการ การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินจากคุณดรุณี พินิจ และระบบฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาจากอาจารย์ยุทธนา ลิลา