King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


1 | 2

Previous Next

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัล ในงานการจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 (UAMC 2022)

ภาควิชาคณิตศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ในงานการจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 (UAMC 2022)

 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

วันที่ 29-30 เมษายน 2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 ผลรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral Presentation)

 

 

 
Previous Next

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์รับทุนการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์รับทุนการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ขันธลี วท.บ.คณิตศาสตร์
2. นายทยากร มหกรเพชร วท.บ. สถิติ
โดยเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา
เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลและประเมินความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อพัฒนานักศึกษาและมีการเรียนรู้งานจากนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้องและนำผลการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงแผน/ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (KMUTT-Student QF) และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีกิจกรรมก่อนการสัมมนา (kick off) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและพบผู้นำนักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา และทีมงานจากสำนักกิจการนักศึกษาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา และการขออนุมัติโครงการ การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินจากคุณดรุณี พินิจ และระบบฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาจากอาจารย์ยุทธนา ลิลา

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ภาควิชาคณิตศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

นายวิศรุต คงศักดินาสาร
นางสาวชนิดาภา สว่างไสว
นายสัณหณัฐ จันทร์วิบูล
และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พรรณราย ศิริเจริญ

ที่ได้รับรางวัลบทความทางวิชาการยอดเยี่ยม จากการนำเสนอบทความวิชาการภาคบรรยาย เรื่อง "โปรแกรมประยุกต์การตรวจจับสีวัตถุในภาพสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 (ECTI-CARD 2019) จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

Previous Next

สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา Preparing graduate students for international conferences II

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จัดสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา Preparing graduate students for international conferences II ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาความสามารถ​ทางวิชาการและสร้างความเป็นสากลแก่นักศึกษาสาขา Applied Mathematics​ @ KMUTT

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์​ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ

ภาควิชาคณิตศาสตร์​ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แด่นักศึกษา​ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 40 ที่จะสำเร็จ​การศึกษา​เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลแด่นักศึกษา​ที่จะก้าวสู่บัณฑิต​ใหม่ในอนาคต