King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


1 | 2

Previous Next

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง "ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง "ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น" โดยมี อาจารย์​ดร.รัชนิกร ชลไชยะ ภาค​วิชาคณิตศาสตร์​ มจธ. เป็นวิทยากร อบรมวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทาง zoom ติดตามรายละเอียด​การสมัครในภาพครับ