King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


1 | 2

Previous Next

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ระหว่าง เดือนสิงหาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 ซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ โดยมี ผศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กล่าวรายงาน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้มีการประกวดการนำเสนอโครงการวิจัย โดยผู้เข้าอบรมในโครงการดังกล่าว และตอนท้าย คุณต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมและได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้กับพนักงานบริษัทฯ มี ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการในภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ