King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


1 | 2

Previous Next

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง "ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง "ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น" โดยมี อาจารย์​ดร.รัชนิกร ชลไชยะ ภาค​วิชาคณิตศาสตร์​ มจธ. เป็นวิทยากร อบรมวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทาง zoom ติดตามรายละเอียด​การสมัครในภาพครับ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์​ มจธ. ได้จัดการบรรยาย เรื่อง “จุดประกายการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง​ทักษะ​และ​กระบวนการ​ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์”

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร์​ มจธ. ได้จัดการบรรยาย เรื่อง “จุดประกายการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง​ทักษะ​และ​กระบวนการ​ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” โดยได้รับเกียรติ​จากอาจารย์ ดร.รุ่ง​ฟ้า​ จันท์​จารุ​ภรณ์​ จากคณะวิทยาศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ศรี​นครินทร​วิโรฒ​ เป็น​วิทยากร​ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ของนักศึกษาในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง รวมทั้งดำเนินการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ต่อไป

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาตร์ จัดกิจกรรม “เกษียณหรรษา อยุธยาอิ่มบุญอิ่มใจ กับอาจารย์วิริยะไตร ปัญญาศาสตร์”

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ภาควิชาคณิตศาตร์ จัดกิจกรรม “เกษียณหรรษา อยุธยาอิ่มบุญอิ่มใจ กับอาจารย์วิริยะไตร ปัญญาศาสตร์”

ด้วยบุคลากรของภาควิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์วิริยะ ไตรปัญญาศาสตร์ อาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างในความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทให้กับงานที่รัก โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา เกษียณอายุราชการในปี 2562 ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้พาสมาชิกครอบครัวคณิตศาสตร์ทำกิจกรรมร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการเยี่ยมชมอุทยานประะวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ไหว้พระ ชมตลาดน้ำอโยธยา และรับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่ร้านอาหารบ้านอยุธยารมย์

Previous Next

งานเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือมีผลงานที่ได้รับรางวัล ด้านวิชาการ รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือมีผลงานที่ได้รับรางวัล ด้านวิชาการ รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2561 และรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี ในครั้งนี้มีบุคลากรของภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้

1. ผศ.ดร.ธีระพล สลีวงศ์
2. ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร
3. ดร.ปริเวท วรรณโกวิท
4. ดร.พรรณราย ศิริเจริญ
5. คุณเพียงพิศ รอดปาน
6. ศ.ดร.ภูมิ คำเอม
7. ดร.วริสา ยมเสถียรกุล
8. รศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่

Previous Next

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ระหว่าง เดือนสิงหาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 ซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ โดยมี ผศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กล่าวรายงาน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้มีการประกวดการนำเสนอโครงการวิจัย โดยผู้เข้าอบรมในโครงการดังกล่าว และตอนท้าย คุณต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมและได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้กับพนักงานบริษัทฯ มี ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการในภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ