King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


1 | 2

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราภรณ์ จาตนิล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราภรณ์ จาตนิล
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ 2307/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561