King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


1 | 2

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ 2307/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561