King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


1 | 2

Previous Next

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกและมีมติให้ประกาศผลรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

• รางวัลด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ วันวงษ์
สังกัดสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
3. ดร.กานต์ธิดา กุศลมโน
สังกัดหลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

• รางวัลด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางเศรษฐกิจ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักาณ์ อัศวสันติ
สังกัดสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

 
 
Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราภรณ์ จาตนิล
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ 2307/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ 2307/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายนพนนท์ เที่ยงแท้ และนางสาววรรณกานต์ สุวรรณกล่อม ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงฝึกพลศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

เครดิตภาพ Kmutt Photo CLUB

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐฐนนท์ ทรงสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับทุนเจียระไนเพชร ประเภททุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น รางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตรเรียนดี รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงฝึกพลศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2554 ข้อ 4.2.1 ในด้านทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น
ข้อ 4.2.1.4 สำหรับนักศึกษาที่สอบได้อันดับหนึ่ง ครั้งที่สี่หรือครั้งที่ห้า และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งให้ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตรเรียนดี
ข้อ 4.2.1.5 สำหรับนักศึกษาที่สอบได้อันดับหนึ่งของแต่ละคณะในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรสี่ปีหรือหลักสูตรห้าปี และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรเรียนดี

เครดิตภาพ Kmutt Photo CLUB

 
Previous Next

ขอแสดงความยินดีกับคุณเพียงพิศ รอดปาน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Previous Next

อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คว้ารางวัล The CMMSE prize
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล The CMMSE prize is given to computational researchers for important contributions in the developments of Numerical Methods for Physics, Chemistry, Engineering and Economics จากงาน 19 th International Conference Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2562 ณ เมือง Cadiz ประเทศสเปน ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม เป็นคนที่ 15 ของสมาคม Conference on Chemical, Metallurgy and Material Science Engineering (CMMSE) และเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้